මෙරට කොරෝනා මරණ 900 සීමාව පසු කරයි

මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 900 සීමාව ඉක්මවා ගියේය. මැයි 9 වැනි දා සිට මැයි 14 දක්වා සිදු වූ දක්වා කාලය තුළ මරණ 29 වාර්තා වී ඇති අතර එම මරණ සමග මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 921 දක්වා ඉහළ ගිය බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කර ඇත. May 15, 2021 at 01:17PM
  • Share this post

Leave a Comment